15-051-003

3e Top van de Vlaamse apotheker 2015

Uniek nummer Numéro unique 15-051-003
Domein Domaine B
# punten # credits 5
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité 3e Top van de Vlaamse apotheker 2015
Organisator Organisateur VAN

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Oefening;  Interprofessioneel overleg.
Toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 21-11-2015 om 14:00 – 18:00 Versuz, Trichterheide te 3500 Hasselt
(duur: 4 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Minister Vandeurzen, Ri De Ridder,
Multidisciplinair panelgesprek
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Doelstelling van deze 3e TOP : zoveel mogelijk apothekers in beweging zetten om farmaceutische zorgprojecten in hun eigen praktijkomgevig te implementeren: met nadruk op preventie, medicatiemanagement en transmurale zorg. We doen dit opnieuw op een participatieve wijze waarin het changemanagement centraal staat.