16-008-003

Pop-up P4F Zondag: Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid

Uniek nummer Numéro unique 16-008-003
Domein Domaine C
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Pop-up P4F Zondag: Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid
Organisator Organisateur APB

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; oefening – Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 28/02/2016 van 10 tot 16u – Lange Leemstraat 187, 2000 Antwerpen
(duur: 5u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.P4F.be
Spreker Orateur Dirk Broeckx, Koen Kas, Marc Bruynzeels
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Op 2 februari gaven vier ministers van Volksgezondheid, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid de aftrap voor de eerste fase van een meerjarenproject. De bedoeling is een grondige “bottom up” hervorming van de chronische zorg.De eerste fase loopt tot einde mei. Op MINDER DAN DRIE MAANDEN moet via lokaal overleg een multidisciplinair consortium gevormd worden met alle stakeholders, teneinde een “intentieverklaring” in te dienen. In elk vernieuwingsproject zal het geneesmiddel aan bod komen. Apothekers mogen de trein dus niet missen !
Maar hoe doe je dat ?
Welke ondersteuning kan je krijgen ?
Welke voorstellen kunnen we op tafel leggen ?