16-014-011

Epilepsie: Farmacologie en therapie (EDUPHARMA)

Uniek nummer Numéro unique 16-014-011
Domein Domaine  A
# punten # credits  4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Epilepsie: Farmacologie en therapie (EDUPHARMA)
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand, met evaluatietest van de verworvenheden- toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus zie IPSA-programma (duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s)  NL
Website Site web  www.ipsa.be
Spreker Orateur Prof. I. Smolders: professor, neuropharmacologist – Vrije Universiteit Brussel / Farmaceutische wetenschappen VUBrussel
Prof. D. De Bundel: VUB, Apotheker, Doctor in de Farmaceutische Wetenschappen / VUB, Docent / Neurofarmacologie en neurobiologie van epilepsie, depressie en angststoornisen. Hoofdzakelijk bezig met preklinisch basisonderzoek
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven rond epilepsie en in het bijzonder toegespitst op farmacologie en farmacotherapie. Er wordt gestart met enkele definities en een korte omschrijving van de diagnose. Nadien wordt er dieper ingegaan op de medicamenteuze onderhoudsbehandeling, de medicamenteuze behandeling bij een aanval, maar ook op het gebruik van anti-epileptica voor andere indicaties dan epilepsie. De les biedt eigenlijk de basisvorming aan voor een volgende les waarbij de nadruk meer zal liggen op farmaceutische zorg bij epilepsie. Er wordt afgesloten met enkele praktische tips waarmee de apotheker aan het werk kan.