16-021-003

Mini-symposium: Omgaan met geneesmiddeleninteracties in de klinische praktijk: het risico op QTc-verlenging als ultieme uitdaging

Uniek nummer Numéro unique 16-021-003
Domein Domaine A
# punten # credits 5
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Mini-symposium: Omgaan met geneesmiddeleninteracties in de klinische praktijk: het risico op QTc-verlenging als ultieme uitdaging
Organisator Organisateur KU Leuven (Faculteit Farmaceutische Wetenschappen)

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les.
Data en plaatsen Dates et lieus Donderdag 10 november 2016, 13h30 tot 16h
Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven
(duur: 2u30)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur
  • Dr. Rik Willems, cardioloog UZ Leuven
  • Dr. Joris Vandenberghe, psychiater UZ Leuven
  • Johan Reytens, ziekenhuisapotheker Psychiatrisch Centrum Sint-Jan
  • Stephane Steurbaut, ziekenhuisapotheker UZ Brussel
  • Apr. Sabrina De Winter, ziekenhuisapotheker UZ Leuven
  • Els Verstuyft, offina-apotheker en medewerker van de wetenschappelijke informatiedienst van Escapo C.V.
  • Carolien Bogaerts, offina-apotheker en medewerker van KOVAG (Oost-Vlaamse beroepsvereniging van officina-apothekers)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Het doel van het symposium is om de rol van de apotheker in het management van geneesmiddeleninteracties toe te lichten en de concrete aanpak in de klinische praktijk te bespreken. In het tweede deel van het symposium wordt er specifiek gefocust op geneesmiddeleninteracties met een risico op QT-verlenging.

Er zullen concrete tools voor de klinische praktijk voorgesteld worden, zoals een e-learning pakket en een clinical decision support system.

Het symposium is zowel gericht op officina- als ziekenhuisapothekers en er zullen sprekers uit verschillende settings aan bod komen (psychiatrie, algemeen ziekenhuis en de eerste lijn).