16-028-010

KOVAG Summer school 2016

Uniek nummer Numéro unique 16-028-010
Domein Domaine B
# punten # credits 12
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité KOVAG Summer school 2016
Organisator Organisateur KOVAG

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus De begeleiding van patiënten met depressie in de apotheek: donderdag 8 september (20h30-22h30)
Medicatiebewaking en -begeleiding – casussen uit de dagelijkse praktijk: donderdag 15 en 22 september (20h30-22h30)
(duur: 2u*3)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur 1ste avond : mevr. Sophie Liekens, PhD
2de en 3de avond : prof. dr. apr. Koen Boussery
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
KOVAG Summer school 2016 : 3 farmaceutische-zorgavonden met als hoofdthema de psychiatrische patiënt

  • De begeleiding van patiënten met depressie in de apotheek (1 avond)
  • Medicatiebewaking en -begeleiding: casussen uit de dagelijkse praktijk (2 avonden)

1. De begeleiding van patiënten met depressie in de apotheek (1 avond)
spreker: mevr. Sophie Liekens, PhD

  • Depressie wordt vaak niet herkend: onderdiagnose
  • Het belang van vroegdetectie, preventie en screening
  • Communicatie-aanpak bij depressie
  • Het stigma: wat doen we eraan?
  • Ondersteuning van de therapietrouw

Deze avond vormt een goede aanvulling op de IPSA-avond over antidepressiva uit 2013
2. Medicatiebewaking en -begeleiding: casussen uit de dagelijkse praktijk (2 avonden)
spreker: prof. dr. apr. Koen Boussery
Onderwerp: medicatiebewaking en begeleiding van de psychiatrische patiënt op basis van casussen uit de dagelijkse praktijk – hierbij bespreken we

  • beschikbare farmacotherapeutische opties per ziektebeeld
  • medicatiebewaking: doseringen, bijwerkingen, interacties
  • hoe medicatie afbouwen?