16-080-002

Rhinitis en Rhinosinusitis / Rhinite et rhinosinusite(E-learning)

Uniek nummer Numéro unique 16-080-002
Domein Domaine B
# punten # credits 1
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Rhinitis en Rhinosinusitis / Rhinite et rhinosinusite(E-learning)
Organisator Organisateur GSK Consumer Healthcare

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand, met evaluatietest van de verworvendheden- ouvert à tous les pharmaciens d’officine
Data en plaatsen Dates et lieus (duur: 50 minuten)
Taal/Talen Langue(s) NL & FR
Website Site web http://www.learning-academy.net
Spreker Orateur
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Overzichtelijke en informatieve e-learning omtrent rhinitis, met inbegrip van anatomie, pathologie en behandelingen (neutraal).
Presentatie van 61 slides in neutrale lay-out (geen productnamen vermeld).
Evaluatie met meerkeuzevragen aan het einde.
Na afleggen ontvangen de deelnemers een certificaat in pdf.
Beschikbaar in beide landstalen